ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ഫെഡറല്‍ സംവിധാനത്തിന് ഭീഷണിയാണോ?

6

ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ഫെഡറല്‍ സംവിധാനത്തിന് ഭീഷണിയാണോ"

Comments are closed.